Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Title: Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo ở đây có nghĩa là: Chân như. Chân là không hư hoại, vĩnh hằng, Như là không biến đổi, lúc nào cũng vẫn như thế.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 2 tr. TNS084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Giáo dục giới tính trong sự phát triển nhân cách và đời sống xã hội