Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Title: Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo ở đây có nghĩa là: Chân như. Chân là không hư hoại, vĩnh hằng, Như là không biến đổi, lúc nào cũng vẫn như thế.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 2 tr. TNS084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ