Bài đăng

Chu kỳ trầm tích

Hình ảnh
Title:

Chu kỳ trầm tíchAuthors: Trần, NghiKeywords: Trầm tích
Phân loại chu kỳ trầm tíchIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Chu kỳ trầm tích là sự đi lặp lại có chu kỳ của thành phần độ hạt và tướng trầm tích trong cột địa tầng. Theo định nghĩa đó chu kỳ trầm tích thể hiện rất rõ trong các thành hệ flish, thành hệ trầm tích chứa than, trầm tích kainozoi chứa dầu khí, đặc biệt là trong trầm tích Đệ tứ các đồng bằng ven biển Việt Nam. Thành phần độ hạt lặp lại có chu kỳ là dấu hiệu trực giác rất dễ nhận biết. Ví dụ, năm phức tập của trầm tích Đệ tứ ở thềm lục địa Việt Nam tương ứng với năm chu kỳ trầm tích. Mở đầu các chu kỳ là trầm tích hạt thô (cuội, sạn, cát) và kết thúc là trầm tích hạt mịn (bột, sét). Theo hướng đó tướng trầm tích lặp lại tương ứng với thành phần độ hạt. Mở đầu chu kỳ là tướng cuội, sạn, cát lòng sông biển thấp, kết thúc chu kỳ là tướng cát, bột sét biển caoDescription: tr. 355-357.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18961Appears…

Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Title: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt NamAuthors: Lê, Văn HảiKeywords: Luật kinh tế;Thuế thu nhập doanh nghiệp;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 99 tr.Abstract: Phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ở Việt Nam trong các năm gần đây; phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế TNDN; vấn đề chuyển giá tại Việt Nam và đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về vấn đề này. Đồng thời, từ thực tế phân tích các hành vi chuyển giá của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam các năm qua. Khái quát thành các hành vi chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản về vấn đề chống chuyển giá tại Việt Nam.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16165Appears in Collections:Luận văn - Luận án …

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler

Title: Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical couplers;Fano resonance;CRIT;CREA FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Computer SystemsSeries/Report no.: ;Volume 04– Issue 05, May, 2017Abstract: We present a study of coupled resonator induced transparency (CRIT) and of coupled resonator induced absorption (CRIA) using only one 4x4 multimode interference coupler and two microring resonators. The structure has advantages of compactness, ease of fabrication on the same chip and no crossover. Our analysis shows that sharp Fano resonance,Description: p. 95-97URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60464ISSN: 2394-1065Appears in Collections:IS - Papers

DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMS

Title: DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMSAuthors: Le, Duy Tien
Ngoc-Minh Nguyen, Ngoc Minh
Le, Trung ThanhKeywords: data center;high performance computing;optical interconnect;supercomputerIssue Date: 2017Publisher: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGSeries/Report no.: ;Số 01 (CS.01) 2017Abstract: We propose a new scheme for multilevel pulse amplitude modulation (PAM-4) signaling for optical interconnects and data center networks. Our approach is to use only one 4x4 multimode interference (MMI) structure with two phase shifters in push-pull configuration. An extreme high bandwidth and compact footprint can be achieved. The whole device is designed using the existing VLSI technology.Description: p. 34-38URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60465Appears in Collections:IS - Papers

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Hoàng, Đức TrungKeywords: Luật cán bộ viên chức;Trách nhiệm pháp lý của viên chứcIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy đ…