Bài đăng

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler

Title: Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical couplers;Fano resonance;CRIT;CREA FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Computer SystemsSeries/Report no.: ;Volume 04– Issue 05, May, 2017Abstract: We present a study of coupled resonator induced transparency (CRIT) and of coupled resonator induced absorption (CRIA) using only one 4x4 multimode interference coupler and two microring resonators. The structure has advantages of compactness, ease of fabrication on the same chip and no crossover. Our analysis shows that sharp Fano resonance,Description: p. 95-97URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60464ISSN: 2394-1065Appears in Collections:IS - Papers

DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMS

Title: DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMSAuthors: Le, Duy Tien
Ngoc-Minh Nguyen, Ngoc Minh
Le, Trung ThanhKeywords: data center;high performance computing;optical interconnect;supercomputerIssue Date: 2017Publisher: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGSeries/Report no.: ;Số 01 (CS.01) 2017Abstract: We propose a new scheme for multilevel pulse amplitude modulation (PAM-4) signaling for optical interconnects and data center networks. Our approach is to use only one 4x4 multimode interference (MMI) structure with two phase shifters in push-pull configuration. An extreme high bandwidth and compact footprint can be achieved. The whole device is designed using the existing VLSI technology.Description: p. 34-38URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60465Appears in Collections:IS - Papers

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Hoàng, Đức TrungKeywords: Luật cán bộ viên chức;Trách nhiệm pháp lý của viên chứcIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy đ…

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính;Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.Description: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60104Appears in Collections:LAW - Master Theses

Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)

Title: Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)Other Titles: Chất lượng nước của lưu vực đầm lầy Havsa (Vùng Thrace, Thổ Nhĩ Kỳ)Authors: Tokatlı, CemKeywords: Süloğlu;Hasköy;Aşağıova;Havsa;Kuleli;Anadere;Creeks;Water QualityIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Havsa Stream is located on north – west part of Marmara Region and it is one of the most important branches of Ergene River. As many aquatic habitat Havsa Stream is also under effect of an intensive agricultural pressure. In this study, water quality of Süloğlu, Hasköy, Aşağıova, Havsa, Kuleli and Anadere Creeks that are the significant components of Havsa Steam Basin were investigated. Water samples were collected in spring season of 2016 and total of 13 water quality parameters (pH, conductivity, TDS, salinity, turbidity, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, biological oxygen demand, total carbon, total inorganic carbon and total organic carbon) were…