Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Hoàng, Đức Trung
Keywords: Luật cán bộ viên chức;Trách nhiệm pháp lý của viên chức
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức. Từ đó vận dụng khéo léo cho phù hợp với quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay.
Description: 130 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60103
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler