Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Title: Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi
Authors: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Issue Date: 2008-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11614
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.