Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Title: Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi
Authors: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Issue Date: 2008-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11614
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ