Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Title: Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi
Authors: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Issue Date: 2008-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11614
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Multi-level sales management in Vietnam

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển