Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013

Title: Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013
Authors: Bui, Thi Ngoc Anh
Dao, Thi Hong Van
Keywords: Business Administration
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: We conducted a research with consideration of 4 criteria supposed to have effect on the education quality in the case of University of Economics and Business.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14544

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.