Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013

Title: Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013
Authors: Bui, Thi Ngoc Anh
Dao, Thi Hong Van
Keywords: Business Administration
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: We conducted a research with consideration of 4 criteria supposed to have effect on the education quality in the case of University of Economics and Business.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14544

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Giáo dục giới tính trong sự phát triển nhân cách và đời sống xã hội