Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Authors: Phạm, Thị Hạnh , supervisor
Hoàng, Thị Phương Loan
Keywords: Tiếng Anh;Phương pháp giảng dạy;Từ vựng;Ngôn ngữ
Issue Date: 2013
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
80 p. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
This study was conducted as an action research in which students were taught on how to process vocabulary deeply by applying some vocabulary learning strategies (VLS). The study first aimed at identifying the vocabulary problems that students are facing wi (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40127

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler