Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Title: Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)
Authors: Nguyễn, Hải Bằng
Keywords: Hệ phiên mã;Gen giả định;Tôm sú
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54604
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.