Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Title: Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)
Authors: Nguyễn, Hải Bằng
Keywords: Hệ phiên mã;Gen giả định;Tôm sú
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54604
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Giáo dục giới tính trong sự phát triển nhân cách và đời sống xã hội